Stanovy organizácie

Odkaz na stiahnutie V doc verzii

I. Názov a sídlo združenia

 • Názov združenia je: YMCA MZ NITRA (Kresťanské Združenie Mladých ľudí – Young Men’s Christian Association)
 • Toto združenie pôsobí v Slovenskej republike od roku 2000 a má sídlo, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra

II. Poslanie združenia

 • Miestne združenie YMCA MZ NITRA ako súčasť celosvetového hnutia YMCA je kresťansky
  orientované, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a historické tradície.
 • Starostlivosť združenia zahŕňa všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.
 • YMCA MZ NITRA chce uplatňovať v praktickom živote jednotlivcov, spoločnosti i národov kresťanské idey ako nepostrádateľný zdroj duchovnej a mravnej sily. Prihlasuje sa k takzvanej Parížskej báze, ktorá bola prijatá Svetovou alianciou YMCA v Paríži v roku 1855 a znie:

  Kresťanské združenie mladých mužov (ľudí) sa snaží združovať mladých mužov (ľudí), ktorí podľa evanjelia považujú Ježiša Krista za svojho Boha a Spasiteľa, túžia byť jeho učeníkmi vierou , životom a usilujú sa o rozšírenie Jeho kráľovstva medzi mladými ľuďmi.

  a bola doplnená v roku 1973 v ugandskej Kampale týmito princípmi:

  1. pracovať pre rovnaké príležitosti a spravodlivosť pre všetkých
  2. tvoriť a upevňovať také prostredie, v ktorom sú medziľudské vzťahy charakterizované láskou a porozumením
  3. v YMCA a v spoločnosti, v ich organizáciách a inštitúciách vytvárať a upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť
  4. rozvíjať a upevňovať také modely riadenia a programov, ktoré dokumentujú rozličnosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti
  5. pracovať na rozvoji celého človeka
 • Poslanie YMCA spočíva predovšetkým v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj mladých ľudí, najmä prostredníctvom
  1. vzdelávacích programov o vede, kultúre, umení, literatúre, ekológii, sociálnych vedách a pod.
  2. nenásilnej neortodoxnej náboženskej výchovy
  3. telesnej výchovy, športu a pestovania princípov fair play
  4. výchovy k demokracii, tolerantnosti, občianskej zodpovednosti, šírenia ideálov ľudskosti
  5. humanitárnej a charitatívnej pomoci skupinám i jednotlivcom v núdzi, a to doma i v
   zahraničí
  6. intenzívnych medzinárodných stykov so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania, spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeže a mladých ľudí rôznych kontinentov
 • III. Metódy a formy napĺňania poslania združenia

  • A) Prostriedky na dosiahnutie cieľov
   YMCA MZ NITRA je hnutím služby i pomoci a usiluje sa dosiahnuť uvedené ciele týmito prostriedkami:

   1. Organizuje spoločenské aktivity pre mládež.
   2. Poriada biblické hodiny a kurzy, vedie mladých ľudí k čítaniu Biblie, vytvára diskusné kluby.
   3. Organizuje tábory pre mládež s kresťanským duchovným, športovým, vzdelávacím, ekologickým a rekreačným programom.
   4. Organizuje športové, turistické, ekologické a kultúrne akcie a slávnosti, organizuje celoročne pracujúce skupiny mladých ľudí.
   5. Vydáva knihy a časopisy, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň mládeže.
   6. Pre plnenie svojho poslania združenie získava z radov mladých ľudí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít z radov mladých ľudí a vedie ich k nesebeckej práci pre blaho celku.
   7. Spolupracuje s národnými, regionálnymi a miestnymi združeniami – členmi Európskej a Svetovej aliancie YMCA a YWCA i s ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania. V súlade s medzištátnou zmluvou medzi SR a ČR udržiava predovšetkým úzke kontakty so združením YMCA v českej republike.
   8. Organizuje humanitárne a charitatívne akcie na pomoc odkázaným ľudom doma i v zahraničí.
   9. Na realizovanie svojich zámerov môže vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť, za účelom podpory charitatívnych a vyššie uvedených činností, prípadne zriaďuje hospodárske subjekty. Zisk, ktorých sa použije na podporu neziskových činností.
   10. Organizuje programy pre seniorov.
   11. Poskytuje sociálno-právne poradenstvo, zabezpečuje sociálnu prevenciu a sociálne služby pre deti a mládež, ktoré takúto pomoc potrebujú.
  • B) Zásady všeobecnej prospešnosti
   1. Svojou činnosťou sleduje združenie predovšetkým všeobecne prospešné ciele a použité formy sa nezameriavajú výlučne na dosiahnutie finančného zisku, ale podľa možností iba na pokrytie minimálnych, resp. režijných nákladov určitej činnosti.
   2. Finančné prostriedky získava združenie z členských príspevkov členov, zo subvencií a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, ako aj z príjmov svojej ekonomickej a obchodnej činnosti.
   3. Všetky získané finančné prostriedky môžu byť pri vysokej hospodárnosti použité len v zmysle týchto stanov predovšetkým na financovanie neziskových činností, ktoré napĺňajú ciele a poslanie združenia, ako aj k vytváraniu ďalších nevyhnutných podmienok na existenciu a rozširovanie zámerov rozvoja týchto činností (napr. údržba a opravy budov, ich vybavenia, doplnenie rôznych zariadení, na organizačnú, programovú, hospodársku a inú činnosť a pod.)
   4. Prostriedky združenia možno výnimočne použiť v súlade so stanovami a podľa rozhodnutia výboru aj mimo pôsobnosť združenia, ak ide o všeobecne prospešnú činnosť (napr. na akcie humanitárneho a charitatívneho charakteru iných organizácií, prípadne ako dar inému hnutiu príbuzného zamerania a pod.)
   5. Žiadne prostriedky nemožno použiť k nedovolenému podnikaniu a obohacovaniu jednotlivcov alebo právnických osôb, čo v plnom rozsahu platí predovšetkým na členov, funkcionárov a zamestnancov združenia.
   6. Aj pri výbere uchádzačov o podporu (štipendium, účasť na akciách doma i v zahraničí a pod.) a pri poskytovaní rôznych členských výhod dodržiavať zásady nezaujatosti, objektivity a demokracie.

  IV. Členstvo v YMCA MZ NITRA

  1. YMCA MZ NITRA rozoznáva 2 druhy členstva:
   Člen YMCA MZ NITRA
   Riadny člen YMCA MZ NITRA

 

 • Členom YMCA MZ NITRA sa môže stať ľubovoľná osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vyznanie či politické presvedčenie.
 • Každý člen YMCA MZ NITRA, sa môže stať aj členom združenia YMCA na Slovensku so všetkými právami a povinnosťami.
 • Podmienkou pre nadobudnutie členstva je podanie prihlášky výboru miestneho združenia a zaplatenie členského príspevku na aktuálny kalendárny rok.
 • Práva členov YMCA MZ NITRA:
  1. Zúčastňovať sa programov YMCA podľa vlastnej úvahy a uchádzať sa o účasť vo výberových programoch.
  2. Zúčastňovať sa výročných snemov s poradným hlasom.
  3. Obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami, návrhmi a sťažnosťami.
  4. Využívať všetky výhody, ktoré YMCA svojim členom poskytuje.
 • Povinnosti členov YMCA MZ NITRA:
  1. Platiť ročný členský príspevok určený výborom miestneho združenia.
  2. Rešpektovať stanovy a poslanie YMCA MZ NITRA
 • A. Riadny člen YMCAPo čakacej dobe stanovenej výborom miestneho združenia môže každý člen YMCA starší ako 14 rokov požiadať o prijatie za riadneho člena. Prijímanie riadnych členov je v kompetencii výboru miest-neho združenia. Podmienkou prijatia za riadneho člena je zloženie sľubu, ktorý sa v písomnej forme s pod- pisom člena archivuje spolu s jeho členskou prihláškou.
 • Sľub riadneho člena znie:

  Poznám ciele a poslanie kresťanského združenia mladých ľudí YMCA. Zaväzujem sa žiť podľa jeho zásad a sledovať jeho ciele v zmysle stanov. Ježiša Krista považujem za svojho Boha a Spasiteľa, túžim byť jeho uče- níkom vierou, životom a budem sa usilovať o rozšírenie Jeho kráľovstva medzi mladými ľuďmi.

 • Okrem práv, ktoré má každý člen YMCA MZ NITRA, má riadny člen ešte nasledovné:
  1. voliť a nad 18 rokov môže byť volený do výborov, komisií a ďalších orgánov YMCA
  2. hlasovať na snemoch
 • Okrem povinností, ktoré má každý člen YMCA MZ NITRA, má riadny člen ešte nasledovné povinnosti:
  1. poznať stanovy a poslanie združenia YMCA
  2. pracovať pre rozvoj združenia a plnenie jeho poslania, využiť na to svoje schopnosti a možnosti
  3. žiť podľa zásad združenia a vlastným príkladom šíriť dobré meno YMCA vo svojom okolí
  4. zodpovedne pristupovať k rozhodovaniu o činnosti združenia pri schvaľovaní zásadných dokumentov a volení orgánov združenia
 • Členstvo zaniká na základe oznámenia člena, úmrtia alebo rozhodnutia výboru. Výbor môže toto rozhodnutie prijať:
  1. Na základe zistenia, že príslušný člen koná v rozpore s poslaním združenia
  2. Škodí mu
  3. Na základe pasivity člena, ktorý si neplní členské povinnosti

  V. Orgány združenia

  • A) Snem MZ YMCA
   1. Snem je najvyšším orgánom MZ YMCA .
   2. Snemu YMCA MZ NITRA sa môžu zúčastniť všetci členovia MZ YMCA, pričom hlasovacie právo majú iba riadny členovia.
   3. Snem YMCA MZ NITRA sa schádza aspoň raz za rok.
   4. Snem zvoláva predseda výboru
   5. aspoň raz do roka. Predseda je povinný, ak o to po- žiada 10% riadnych členov YMCA MZ NITRA zvolať mimoriadny snem na termín do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

   Právomoci snemu:

   1. Na základe odporúčania, resp. neodporúčania výboru, ktorému končí funkčné obdobie, voliť a odvolávať členov výboru YMCA MZ NITRA . Toto odporúčanie, resp. neodporúčanie nie je pre snem záväzné
   2. Voliť a odvolávať revíznu komisiu YMCA MZ NITRA Schvaľovať správu o činnosti, plán činnosti, revíznu správu.
   3. Snem je uznášaniaschopný, ak je na ňom zastúpená nadpolovičná väčšina riadnych členov YMCA MZ NITRA Snem prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov s výnimkou prípadov, v ktorých tieto stanovy určujú inak.

    

  • B) Výbor MZ YMCA
   1. Výbor YMCA MZ NITRA je volený snemom YMCA MZ NITRA. Počet jeho členov aj funkčné obdobie určuje snem YMCA MZ NITRA.
   2. Výbor si zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu a podľa potreby ďalších funkcionárov.
   3. Výbor sa schádza podľa potreby.
   4. Práca vo výbore nie je honorovaná. Členovia výboru majú nárok na úhradu nákladov spojených s výkonom ich funkcií.
   5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
   6. Výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov.
   7. Na schôdze výboru môžu byť prizvaný aj jeho nečlenovia, ale bez rozhodovacieho práva.
  • Úlohy výboru MZ YMCA
   1. V období medzi snemami viesť a koordinovať činnosť združenia.
   2. Dohliadať na hospodárenie združenia.
  • 9. Pre koordináciu jednotlivých programov výbor zriaďuje špecializované komisie,
   podliehajúce kontrole výboru.
  • Výbor vymenúva a odvoláva aj ďalších platených, alebo neplatených funkcionárov YMCA MZ
   NITRA ,ktorí pri výkone svojej funkcie podliehajú výboru.
  • C) Revízna komisia
   1. Revízna komisia je kontrolným orgánom v hospodárskej oblasti. Počet členov aj funkčné obdobie revíznej komisie určí snem.
   2. Revízna komisia má právo informovať snem o činnosti výboru YMCA MZ NITRA
   3. Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MZ YMCA …. a kontrolovať, či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.
   4. Revízna komisia najmä:
    1. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá snemu združenia
    2. kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne
    3. upozorňuje výbor YMCA MZ NITRA na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich
     odstránenie
    4. navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru YMCA MZ NITRA ak si to vyžaduje
     dôležitý záujem združenia
   5. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na stretnutiach výboru YMCA MZ NITRA poradným hlasom.
   6. Členstvo v revíznej komisii je dobrovoľná a neplatená funkcia.
  • D) Štatutárny orgán
   Štatutárnym orgánom YMCA MZ NITRA je predseda výboru YMCA MZ NITRA .
  • E. Generálny sekretár
   1. Generálny sekretár je do svojej funkcie menovaný predsedom výboru YMCA MZ NITRA , na dobu šiestich rokov. Generálny sekretár môže byť menovaný aj opakovane.
   2. Počas svojho funkčného obdobia môže byť generálny sekretár odvolaný len na základe rozhodnutia trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru YMCA MZ NITRA
   3. Výbor YMCA MZ NITRA má právo svojimi uzneseniami zadávať úlohy generálnemu sekretárovi a kontrolovať ich plnenie.
   4. Generálny sekretár sa zúčastňuje na stretnutiach výboru YMCA MZ NITRA s poradným hlasom.

  VI. Znak združenia YMCA

  V súlade so znakom Svetovej aliancie YMCA je znakom YMCA MZ NITRA rovnostranný červený trojuholník stojaci na vrchole s protiľahlým vodorovným ramenom a priečnym modrým obdĺžnikom s bielym nápisom YMCA.
  Trojuholník v znaku YMCA symbolizuje harmonickú vyváženosť rozvoja ducha, mysle a tela (Spirit – Mind – Body) ľudskej osobnosti, ktoré sú previazané pevnou vôľou človeka, vyjadrenou symbolom modrého štítu.

  VII. Hospodárenie YMCA MZ NITRA

  1. YMCA MZ NITRA ako právnická osoba je vlastníkom nasledovného majetku:
   1. Majetku ktorý vzniká zaplatením členských príspevkov.
   2. Majetku nadobudnutého združením YMCA MZ NITRA formou darov, príspevkov či
    vlastnou hospodárskou a podnikateľskou činnosťou.
  2. Nositeľom a vykonávateľom vlastníckych práv je výbor YMCA MZ NITRA prostredníctvom štatutárnych zástupcov združenia, prípadne ďalších osôb poverených výborom.
  3. YMCA MZ NITRA vykonáva hospodársku činnosť priamo, alebo zriaďuje, prípadne spolu zriaďuje na tento účel organizačné jednotky v rámci svojej právnej subjektivity. Organizačné jednotky zriaďuje výbor.

  VIII. Zmeny stanov YMCA MZ NITRA

  1. Zmeny stanov YMCA MZ NITRA patria výlučne do kompetencie Snemu YMCA MZ NITRA.
  2. Návrhy na zmeny stanov môžu podávať členovia a výbor YMCA MZ NITRA. Návrhy musia byť doručené všetkým riadnym členom MZ najneskôr 14 dní pred termínom, na ktorý je zvolaný snem YMCA MZ NITRA .
  3. Články, vymedzujúce kresťanský charakter združenia a jeho všeobecnú prospešnosť nemožno zo stanov vypustiť.
  4. Návrh je prijatý, ak zaň hlasujú aspoň tri pätiny prítomných členov s hlasovacím právom riadnych členov.
  5. Zmena stanov YMCA MZ NITRA musí byť doručená výboru YMCA na Slovensku do 14 dní od ich schválenia.

  IX. Rozpustenie združenia

  1. YMCA MZ NITRA možno rozpustiť iba uznesením snemu. Za návrh musia hlasovať aspoň tri pätiny prítomných riadnych členov.
  2. Majetok YMCA MZ NITRA bude odovzdaný organizáciám, ktoré odsúhlasí snem, ktorý združenie rozpustil, tiež trojpätinovou väčšinou prítomných riadnych členov. Ak taká nebude (alebo ju snem neodsúhlasí ), majetok prevezme YMCA na Slovensku.
  3. Majetok YMCA na Slovensku, ktorý malo MZ v správe, odovzdá späť združeniu YMCA na Slovensku.

Letné denné tábory

Z technických príčin letné tábory tento rok neorganizujeme.

Montessori Dielničky

utorok od 10.00 do 12.00 hod
montessori Klikni pre viac info

Angličtina pre farmárov

banner-HD15-300x300

Podporili nás:

Nájdete nás na Facebooku

Otvorené pre verejnosť

Po – Pi od 12:00 do 17:00 hod.
Návštevu je dobré vopred telefonicky, alebo e-mailom ohlásiť!

Pracovná doba

Po – Pi od 9:00 do 17:00 hod.

Chránené pracovisko