Uskutočnené 2015

YMCA Nitra

Počas roku 2015 sme kompletne zrekonštruovali všetky športové ihriská v areály, kde sídli naše občianske združenie. Zrealizovali sme projekt „Šport park Klokočina“. Na začiatku sme vyčistili areál a ihriská – petangové a plážové. Následne sa vykopali jamy na zasadenie trinástich ovocných stromčekov a kríkov. Potom sme zrekonštruovali basketbalové ihrisko a vybudovali oddychové priestory.
Súčasne  sme organizovali dva workshopy pre deti a dobrovoľníkov, ktorí sa do prác zapájali. Na prvom z nich sa deti učili spoznávať, sadiť, a samozrejme starať sa o zeleninu a planty. Na druhom, sa dobrovoľníci učili ako pracovať s permakultúrami, vytvorili nemeckú kopu a bylinkovú špirálu. Areál využívajú nie len organizácie, ktoré sídlia Na hôrke 30, ale aj deti a mládež zo širokého okolia. Tým sa naplnil náš zámer, čím viac majú deti a mládež podnetov a priestor na športové aktivity, tým menej sú vystavené rizikovým vplyvom.
Taktiež sme spoločne s dobrovoľníkmi vymaľovali a upravili priestory v ktorých organizácia sídli.

Okrem toho sme organizovali:

 • Spoločenské hry, tematické aktivity – karneval, Mikuláš, Vianoce, Veľká noc
 • Individuálna práca s deťmi a mládežou, stretnutia, rozhovory
 • Športové popoludnia pre mladšiu a staršiu mládež – hokejbal, stolný tenis…
 • stretnutia dospievajúcej mládeže – Čo nás baví?
 • Hodinka osobnostného rozvoja pre staršiu mládež – premietania filmov sa striedajú s diskusiami na zvolenú tému a neformálnymi priateľskými posedeniami.
 • Zahraniční dobrovoľníci na viacerých školách v Nitre, mali prezentácie o svojej krajine a medzinárodnom dobrovoľníctve. Napr. Na Hôrke, Benkova atď.
 • Slnečný deň – podujatie pre postihnutú mládež s domácimi i zahraničnými dobrovoľníkmi.
 • Viac sa môžete dozvedieť na youtube https://www.youtube.com/channel/UCbb7E2TgA5W9xR1e4DSqY9w

YMCA Nitra

 • Tvorivé dielne – deti majú možnosť výberu na tvorbu a učenie sa novým zručnostiam, vyskúšať si nové výtvarné alebo úžitkové techniky – servítková technika, kreslenie, maľovanie na hodváb, výroba adventných vencov a vianočných ozdôb a iné.
 • Tvorivých dielní sa zúčastňujú nielen deti, ale aj matky na rodičovskej dovolenke spolu s ich deťmi a dospievajúca mládež.

YMCA Nitra

 • Klub šikovné ručičky je pre mladšie deti. Vedú ho dve dobrovoľníčky, mladé dievčatá so strednej školy.
 • Klub Montessori pre rodičov a mladšie deti. „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ Maria Montess. Dieťa dosahuje často stav hlbokého sústredenia, pri ktorom nevníma svoje okolie. Dochádza k urýchleniu vnútorného vývinu, organizácii psychického života, čo sa prejaví psychickou rovnováhou, prepuknutím spontánnej aktivity, obdivuhodnej pracovnej disciplíny a zmenou správania a osobnostných rysov.

YMCA Nitra

 • Prednášky pre dospelých – na tému vzťahov, zdravej stravy, predchádzanie závislostiam /nie len návykových látkach, ale i počítače a sladkosti môžu byť návykové/
 • Dva krát mesačne sa organizujú besedy a diskusie o zdravom spôsobe života.

YMCA Nitra

 • Poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva mladým dospelým, nezamestnaným, zabezpečujeme pomoc pri vybavovaní dokladov, bývania, hľadaní zamestnania, ošatenia a iných potrieb.
 • Zorganizovali sme zbierku pre SOS Ukrajina.
 • Pravidelný kontakt s mladými ľuďmi ohrozenými sociálnou exklúziou.

YMCA Nitra

 • Vytvorenie a realizácia preventívnych programov pre žiakov základných a stredných škôl – prezentácie – asertivita
 • Vedieť si ujasniť a vyjadriť svoj názor, dokázať si ho obhájiť a prezentovať na verejnosti.

YMCA Nitra

 • Prezentácia programu dobrovoľníkov Multikultúrna Európa.
 • Vplyv médií na názory mládeže.
 • Vzdelávanie v oblasti rodičovských zručností.

YMCA Nitra

 • Neformálne vzdelávanie detí a ich rodičov pod názvom Montesorri pre každého.

YMCA Nitra

 • Hranie stolného tenisu, besedy, prednášky, prezentácie, premietanie filmov.

YMCA Nitra

 • Denný tábor pre deti sme organizovali 3 týždne v mesiaci júl.